تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!

اوماج در ترکی آذربایجانی به معنی خمیرهای خرد و کوچکی در اندازه ماش اسن که در آش میریزند. اما به خاطر داشته باشید این آش از آن غذاهایی تبریزی نیست که با داشتن دستور پخت آن بتوانید به راحتی آن را از آب و گل در بیاورید. درواقع طبخ این آش قلق های خاص خود را دارد و اگر دیر بجنبید اوماج و یا همان خمیر های کوچکی که درست میکنید به هم میچسبد و باقی ماجرا چیز جالبی نیست. تبریزی ها غالبا این آش را در زمستان و برای رفع کسالت و سرماخوردگی طبخ میکنند.

منبع: تراولچی