تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تبریزتریپ به شما نیاز دارد!
تصویر را با کلید چپ ماوس گرفته و حرکت دهید.
آدمک نارنجی را با کلید چپ ماوس گرفته
و روی یکی از نقاط آبی‌رنگ رها کنید.