تبریزتریپ

Nazar-Amulet
تصویر را با کلید چپ ماوس گرفته و حرکت دهید.
آدمک نارنجی را با کلید چپ ماوس گرفته
و روی یکی از نقاط آبی‌رنگ رها کنید.